چهارشنبه 17 آذر 1395    |    Wednesday, December 7, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1812تامين اجتماعي90آمپول - نيتروگليسرين - 1mg/ml 5ML1394/04/1517000
1812تامين اجتماعي70آمپول - نيتروگليسرين - 1mg/ml 5ML1394/01/1817000
1812تامين اجتماعي70آمپول - نيتروگليسرين - 1mg/ml 5ML1392/08/0138000
1812تامين اجتماعي70آمپول - نيتروگليسرين - 1mg/ml 5ML1391/10/026000
1812تامين اجتماعي70آمپول - نيتروگليسرين - 1mg/ml 5ML1390/04/196500