پنجشنبه 30 دي 1395    |    Thursday, January 19, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
895تامين اجتماعي70آمپول - نئوستيگمين - 2.5mg/ml 1ML1393/08/0310000
895تامين اجتماعي70آمپول - نئوستيگمين - 2.5mg/ml 1ML1393/03/279000
895تامين اجتماعي70آمپول - نئوستيگمين - 2.5mg/ml 1ML1391/11/175600
895تامين اجتماعي70آمپول - نئوستيگمين - 2.5mg/ml 1ML1391/10/023800
895تامين اجتماعي70آمپول - نئوستيگمين - 2.5mg/ml 1ML1391/02/264000
895تامين اجتماعي70آمپول - نئوستيگمين - 2.5mg/ml 1ML1390/05/182700