پنجشنبه 5 اسفند 1395    |    Thursday, February 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
893تامين اجتماعي70آمپول - نئوستيگمين - 0.5mg/ml1393/08/039000
893تامين اجتماعي70آمپول - نئوستيگمين - 0.5mg/ml1392/09/047200
893تامين اجتماعي70آمپول - نئوستيگمين - 0.5mg/ml1391/11/174500
893تامين اجتماعي70آمپول - نئوستيگمين - 0.5mg/ml1391/10/023500
893تامين اجتماعي70آمپول - نئوستيگمين - 0.5mg/ml1391/02/262900
893تامين اجتماعي70آمپول - نئوستيگمين - 0.5mg/ml1390/05/182300