چهارشنبه 4 اسفند 1395    |    Tuesday, February 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
885تامين اجتماعي70آمپول - ناندرولون - 25mg/ml (As Phenpropionate)1392/12/1018000
885تامين اجتماعي70آمپول - ناندرولون - 25mg/ml (As Phenpropionate)1392/05/139000
885تامين اجتماعي70آمپول - ناندرولون - 25mg/ml (As Phenpropionate)1391/10/036500
885تامين اجتماعي70آمپول - ناندرولون - 25mg/ml (As Phenpropionate)1390/05/194600
885تامين اجتماعي70آمپول - ناندرولون - 25mg/ml (As Phenpropionate)1391/01/054800