پنجشنبه 5 اسفند 1395    |    Thursday, February 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1341تامين اجتماعي90آمپول - نالوکسان - 0.4mg/ml1394/03/167600
1341تامين اجتماعي70آمپول - نالوکسان - 0.4mg/ml1393/11/2160000
1341تامين اجتماعي70آمپول - نالوکسان - 0.4mg/ml1392/05/137600
1341تامين اجتماعي70آمپول - نالوکسان - 0.4mg/ml1391/10/024800
1341تامين اجتماعي70آمپول - نالوکسان - 0.4mg/ml1390/05/183400