جمعه 6 اسفند 1395    |    Friday, February 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
859تامين اجتماعي90آمپول - ميتوکسانترون - 2mg/ml 10ML1393/11/051400000
859تامين اجتماعي89آمپول - ميتوکسانترون - 2mg/ml 10ML1393/08/010
859تامين اجتماعي90آمپول - ميتوکسانترون - 2mg/ml 10ML1393/03/201331500
859تامين اجتماعي89آمپول - ميتوکسانترون - 2mg/ml 10ML1393/03/201400000
859تامين اجتماعي90آمپول - ميتوکسانترون - 2mg/ml 10ML1393/03/051331500
859تامين اجتماعي90آمپول - ميتوکسانترون - 2mg/ml 10ML1392/07/03760000
859تامين اجتماعي90آمپول - ميتوکسانترون - 2mg/ml 10ML1392/07/01984500
859تامين اجتماعي90آمپول - ميتوکسانترون - 2mg/ml 10ML1392/05/30760000
859تامين اجتماعي90آمپول - ميتوکسانترون - 2mg/ml 10ML1392/02/17370000
859تامين اجتماعي90آمپول - ميتوکسانترون - 2mg/ml 10ML1390/05/17627500