يکشنبه 8 اسفند 1395    |    Sunday, February 26, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1591تامين اجتماعي70آمپول - ميدازولام - 5mg/ml 3ML1394/06/2420000
1591تامين اجتماعي70آمپول - ميدازولام - 5mg/ml 3ML1393/12/0922000
1591تامين اجتماعي70آمپول - ميدازولام - 5mg/ml 3ML1392/05/1320000
1591تامين اجتماعي70آمپول - ميدازولام - 5mg/ml 3ML1391/10/0213000
1591تامين اجتماعي70آمپول - ميدازولام - 5mg/ml 3ML1391/06/2810000
1591تامين اجتماعي70آمپول - ميدازولام - 5mg/ml 3ML1390/05/188000