يکشنبه 8 اسفند 1395    |    Saturday, February 25, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
852تامين اجتماعي70آمپول - ميدازولام - 1mg/ml 5ML1394/01/2513400
852تامين اجتماعي70آمپول - ميدازولام - 1mg/ml 5ML1393/12/2614000
852تامين اجتماعي70آمپول - ميدازولام - 1mg/ml 5ML1392/05/1312000
852تامين اجتماعي70آمپول - ميدازولام - 1mg/ml 5ML1391/10/027500
852تامين اجتماعي70آمپول - ميدازولام - 1mg/ml 5ML1391/06/286000
852تامين اجتماعي70آمپول - ميدازولام - 1mg/ml 5ML1390/05/184600