سه شنبه 5 بهمن 1395    |    Tuesday, January 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2073تامين اجتماعي70آمپول - متوپرولول تارترايت ( متورال ) - 1mg/ml 5ML1392/05/1313600
2073تامين اجتماعي70آمپول - متوپرولول تارترايت ( متورال ) - 1mg/ml 5ML1391/10/048500
2073تامين اجتماعي70آمپول - متوپرولول تارترايت ( متورال ) - 1mg/ml 5ML1389/03/125000