سه شنبه 16 آذر 1395    |    Tuesday, December 6, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
839تامين اجتماعي70آمپول - متوکلوپراميد - 10mg/2ml1394/07/068000
839تامين اجتماعي70آمپول - متوکلوپراميد - 10mg/2ml1392/05/137200
839تامين اجتماعي70آمپول - متوکلوپراميد - 10mg/2ml1391/10/024500
839تامين اجتماعي70آمپول - متوکلوپراميد - 10mg/2ml1391/06/283400
839تامين اجتماعي70آمپول - متوکلوپراميد - 10mg/2ml1390/05/182800