پنجشنبه 18 آذر 1395    |    Thursday, December 8, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
835تامين اجتماعي70آمپول - متيل پردنيزولون - 40mg/ml 1ML1393/11/0430000
835تامين اجتماعي70آمپول - متيل پردنيزولون - 40mg/ml 1ML1392/05/1324000
835تامين اجتماعي70آمپول - متيل پردنيزولون - 40mg/ml 1ML1391/10/0215000
835تامين اجتماعي70آمپول - متيل پردنيزولون - 40mg/ml 1ML1391/06/2813000
835تامين اجتماعي70آمپول - متيل پردنيزولون - 40mg/ml 1ML1390/05/189200