دوشنبه 9 اسفند 1395    |    Monday, February 27, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
834تامين اجتماعي70آمپول - متيل ارگونوين مالئات - 0.2mg/ml1392/05/139000
834تامين اجتماعي70آمپول - متيل ارگونوين مالئات - 0.2mg/ml1391/10/025600
834تامين اجتماعي70آمپول - متيل ارگونوين مالئات - 0.2mg/ml1390/02/274000