پنجشنبه 18 آذر 1395    |    Thursday, December 8, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
9431تامين اجتماعي90آمپول - متوترکسات - 2.5mg/ml 2ML1395/04/0951000
9431تامين اجتماعي90آمپول - متوترکسات - 2.5mg/ml 2ML1393/06/3161500
9431تامين اجتماعي90آمپول - متوترکسات - 2.5mg/ml 2ML1392/07/0161500
9431تامين اجتماعي90آمپول - متوترکسات - 2.5mg/ml 2ML1392/06/1261500
9431تامين اجتماعي90آمپول - متوترکسات - 2.5mg/ml 2ML1391/08/2329000