دوشنبه 9 اسفند 1395    |    Monday, February 27, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2161تامين اجتماعي90آمپول - متوترکسات - 50mg/ml1395/04/26280000
2161تامين اجتماعي90آمپول - متوترکسات - 50mg/ml1393/08/010
2161تامين اجتماعي90آمپول - متوترکسات - 50mg/ml1393/03/2058000
2161تامين اجتماعي90آمپول - متوترکسات - 50mg/ml1393/03/2058000
2161تامين اجتماعي90آمپول - متوترکسات - 50mg/ml1392/07/0127000
2161تامين اجتماعي90آمپول - متوترکسات - 50mg/ml1392/06/0457000
2161تامين اجتماعي90آمپول - متوترکسات - 50mg/ml1391/08/2327200
2161تامين اجتماعي90آمپول - متوترکسات - 50mg/ml1390/09/1324900