شنبه 2 بهمن 1395    |    Saturday, January 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2158تامين اجتماعي90آمپول - متوترکسات - 25mg/ml1393/08/10100000
2158تامين اجتماعي70آمپول - متوترکسات - 25mg/ml1393/03/20164500
2158تامين اجتماعي70آمپول - متوترکسات - 25mg/ml1392/07/0180000
2158تامين اجتماعي70آمپول - متوترکسات - 25mg/ml1392/01/2025000
2158تامين اجتماعي70آمپول - متوترکسات - 25mg/ml1391/06/2050000
2158تامين اجتماعي70آمپول - متوترکسات - 25mg/ml1391/05/0780000
2158تامين اجتماعي70آمپول - متوترکسات - 25mg/ml1391/03/2878000
2158تامين اجتماعي70آمپول - متوترکسات - 25mg/ml1391/02/2080000
2158تامين اجتماعي70آمپول - متوترکسات - 25mg/ml1390/05/0875500