سه شنبه 5 بهمن 1395    |    Tuesday, January 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
828تامين اجتماعي90آمپول - متوترکسات - 5mg/ml1393/08/1051000
828تامين اجتماعي90آمپول - متوترکسات - 5mg/ml1393/08/010
828تامين اجتماعي90آمپول - متوترکسات - 5mg/ml1393/06/2451000
828تامين اجتماعي90آمپول - متوترکسات - 5mg/ml1393/06/2451000
828تامين اجتماعي90آمپول - متوترکسات - 5mg/ml1393/03/2048000
828تامين اجتماعي90آمپول - متوترکسات - 5mg/ml1393/03/0548000
828تامين اجتماعي90آمپول - متوترکسات - 5mg/ml1392/07/0321500
828تامين اجتماعي90آمپول - متوترکسات - 5mg/ml1392/07/0161500
828تامين اجتماعي90آمپول - متوترکسات - 5mg/ml1390/02/2021500