شنبه 2 بهمن 1395    |    Friday, January 20, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
822تامين اجتماعي70آمپول - متوکاربامول - 100mg/ml 10ML1393/11/1515500
822تامين اجتماعي70آمپول - متوکاربامول - 100mg/ml 10ML1392/05/1313600
822تامين اجتماعي70آمپول - متوکاربامول - 100mg/ml 10ML1391/10/028500
822تامين اجتماعي70آمپول - متوکاربامول - 100mg/ml 10ML1391/06/287000
822تامين اجتماعي70آمپول - متوکاربامول - 100mg/ml 10ML1390/05/185700