دوشنبه 3 آبان 1395    |    Monday, October 24, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
819تامين اجتماعي0آمپول - متادون - 5mg/ml1395/01/285000
819تامين اجتماعي70آمپول - متادون - 5mg/ml1392/06/304000
819تامين اجتماعي70آمپول - متادون - 5mg/ml1392/05/13400
819تامين اجتماعي70آمپول - متادون - 5mg/ml1391/10/022500
819تامين اجتماعي70آمپول - متادون - 5mg/ml1386/05/271400