شنبه 7 اسفند 1395    |    Saturday, February 25, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
791تامين اجتماعي70آمپول - مدروکسي پروژسترون استات - 150mg/ml1392/05/1320000
791تامين اجتماعي70آمپول - مدروکسي پروژسترون استات - 150mg/ml1391/11/1713000
791تامين اجتماعي70آمپول - مدروکسي پروژسترون استات - 150mg/ml1391/10/0212000
791تامين اجتماعي70آمپول - مدروکسي پروژسترون استات - 150mg/ml1391/06/189200
791تامين اجتماعي70آمپول - مدروکسي پروژسترون استات - 150mg/ml1390/05/188600