پنجشنبه 30 دي 1395    |    Thursday, January 19, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
790تامين اجتماعي70آمپول - مدروکسي پروژسترون استات - 100mg/ml 5ML1392/10/07186000
790تامين اجتماعي70آمپول - مدروکسي پروژسترون استات - 100mg/ml 5ML1390/12/0990000