جمعه 30 مهر 1395    |    Thursday, October 20, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1575تامين اجتماعي70آمپول - لورازپام - 2mg/ml 2ML1392/05/134800
1575تامين اجتماعي70آمپول - لورازپام - 2mg/ml 2ML1390/05/183200