چهارشنبه 29 دي 1395    |    Wednesday, January 18, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1575تامين اجتماعي70آمپول - لورازپام - 2mg/ml 2ML1392/05/134800
1575تامين اجتماعي70آمپول - لورازپام - 2mg/ml 2ML1390/05/183200