دوشنبه 9 اسفند 1395    |    Sunday, February 26, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1570تامين اجتماعي90آمپول - لوپرورلين - 3.75mg1394/08/261650000
1570تامين اجتماعي90آمپول - لوپرورلين - 3.75mg1393/03/201650000
1570تامين اجتماعي90آمپول - لوپرورلين - 3.75mg1393/03/201650000
1570تامين اجتماعي90آمپول - لوپرورلين - 3.75mg1392/12/211500000
1570تامين اجتماعي90آمپول - لوپرورلين - 3.75mg1392/08/291650000
1570تامين اجتماعي90آمپول - لوپرورلين - 3.75mg1392/05/201650000
1570تامين اجتماعي90آمپول - لوپرورلين - 3.75mg1390/05/05835000