شنبه 1 آبان 1395    |    Saturday, October 22, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1558تامين اجتماعي70آمپول - ايزوپروترنول - 0.2mg/ml 2ML1391/02/249000
1558تامين اجتماعي70آمپول - ايزوپروترنول - 0.2mg/ml 2ML1389/08/298000