جمعه 19 آذر 1395    |    Friday, December 9, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2088تامين اجتماعي0آمپول - ايرينوتيکان - 20mg/ml 5ML1395/04/091100000
2088تامين اجتماعي90آمپول - ايرينوتيکان - 20mg/ml 5ML1394/12/051706500
2088تامين اجتماعي83آمپول - ايرينوتيکان - 20mg/ml 5ML1393/08/010
2088تامين اجتماعي65آمپول - ايرينوتيکان - 20mg/ml 5ML1393/08/010
2088تامين اجتماعي81آمپول - ايرينوتيکان - 20mg/ml 5ML1393/03/210
2088تامين اجتماعي70آمپول - ايرينوتيکان - 20mg/ml 5ML1393/03/200
2088تامين اجتماعي70آمپول - ايرينوتيکان - 20mg/ml 5ML1393/09/141200000
2088تامين اجتماعي90آمپول - ايرينوتيکان - 20mg/ml 5ML1393/08/101706500
2088تامين اجتماعي73آمپول - ايرينوتيکان - 20mg/ml 5ML1393/06/311968500
2088تامين اجتماعي83آمپول - ايرينوتيکان - 20mg/ml 5ML1393/06/241066700
2088تامين اجتماعي81آمپول - ايرينوتيکان - 20mg/ml 5ML1393/05/260
2088تامين اجتماعي81آمپول - ايرينوتيکان - 20mg/ml 5ML1393/03/200
2088تامين اجتماعي90آمپول - ايرينوتيکان - 20mg/ml 5ML1393/03/20827000
2088تامين اجتماعي81آمپول - ايرينوتيکان - 20mg/ml 5ML1393/03/201200000
2088تامين اجتماعي81آمپول - ايرينوتيکان - 20mg/ml 5ML1393/03/201200000
2088تامين اجتماعي74آمپول - ايرينوتيکان - 20mg/ml 5ML1393/05/291755000
2088تامين اجتماعي81آمپول - ايرينوتيکان - 20mg/ml 5ML1393/05/261273000
2088تامين اجتماعي81آمپول - ايرينوتيکان - 20mg/ml 5ML1393/03/271200000
2088تامين اجتماعي81آمپول - ايرينوتيکان - 20mg/ml 5ML1393/03/201200000
2088تامين اجتماعي81آمپول - ايرينوتيکان - 20mg/ml 5ML1393/03/271200000
2088تامين اجتماعي65آمپول - ايرينوتيکان - 20mg/ml 5ML1393/03/204800000
2088تامين اجتماعي90آمپول - ايرينوتيکان - 20mg/ml 5ML1392/07/031178000
2088تامين اجتماعي90آمپول - ايرينوتيکان - 20mg/ml 5ML1392/07/011219595
2088تامين اجتماعي90آمپول - ايرينوتيکان - 20mg/ml 5ML1392/05/231178000
2088تامين اجتماعي90آمپول - ايرينوتيکان - 20mg/ml 5ML1391/12/19525011
2088تامين اجتماعي90آمپول - ايرينوتيکان - 20mg/ml 5ML1391/12/16900000
2088تامين اجتماعي90آمپول - ايرينوتيکان - 20mg/ml 5ML1391/10/09850000
2088تامين اجتماعي90آمپول - ايرينوتيکان - 20mg/ml 5ML1391/07/181150000
2088تامين اجتماعي90آمپول - ايرينوتيکان - 20mg/ml 5ML1391/06/271060000
2088تامين اجتماعي90آمپول - ايرينوتيکان - 20mg/ml 5ML1391/06/14950000
2088تامين اجتماعي90آمپول - ايرينوتيکان - 20mg/ml 5ML1391/05/241060000
2088تامين اجتماعي90آمپول - ايرينوتيکان - 20mg/ml 5ML1390/07/201060000