چهارشنبه 17 آذر 1395    |    Wednesday, December 7, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1900تامين اجتماعي0آمپول - ايرينوتيکان - 20mg/ml 2ML1395/04/09850000
1900تامين اجتماعي90آمپول - ايرينوتيکان - 20mg/ml 2ML1393/08/10723000
1900تامين اجتماعي71آمپول - ايرينوتيکان - 20mg/ml 2ML1393/06/311034500
1900تامين اجتماعي90آمپول - ايرينوتيکان - 20mg/ml 2ML1393/03/05384000
1900تامين اجتماعي90آمپول - ايرينوتيکان - 20mg/ml 2ML1392/07/01723000
1900تامين اجتماعي90آمپول - ايرينوتيکان - 20mg/ml 2ML1392/05/30623000
1900تامين اجتماعي90آمپول - ايرينوتيکان - 20mg/ml 2ML1392/05/23613000
1900تامين اجتماعي90آمپول - ايرينوتيکان - 20mg/ml 2ML1391/07/12471420
1900تامين اجتماعي90آمپول - ايرينوتيکان - 20mg/ml 2ML1391/06/14500000
1900تامين اجتماعي90آمپول - ايرينوتيکان - 20mg/ml 2ML1391/05/18453748
1900تامين اجتماعي90آمپول - ايرينوتيکان - 20mg/ml 2ML1391/03/24555000
1900تامين اجتماعي90آمپول - ايرينوتيکان - 20mg/ml 2ML1391/02/12560000
1900تامين اجتماعي90آمپول - ايرينوتيکان - 20mg/ml 2ML1390/09/09723000