سه شنبه 10 اسفند 1395    |    Tuesday, February 28, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
9940تامين اجتماعي70آمپول - آيوپاميدول - 370mg/ml 50ML1393/09/26600000
9940تامين اجتماعي70آمپول - آيوپاميدول - 370mg/ml 50ML1393/09/26600000
9940تامين اجتماعي70آمپول - آيوپاميدول - 370mg/ml 50ML1392/05/20726000
9940تامين اجتماعي70آمپول - آيوپاميدول - 370mg/ml 50ML1391/12/16355000
9940تامين اجتماعي70آمپول - آيوپاميدول - 370mg/ml 50ML1390/10/13295000