دوشنبه 15 آذر 1395    |    Sunday, December 4, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
9939تامين اجتماعي70آمپول - آيوپاميدول - 300mg/ml 50ML1394/04/03530000
9939تامين اجتماعي70آمپول - آيوپاميدول - 300mg/ml 50ML1394/03/11660000
9939تامين اجتماعي70آمپول - آيوپاميدول - 300mg/ml 50ML1392/09/12660000
9939تامين اجتماعي70آمپول - آيوپاميدول - 300mg/ml 50ML1392/05/20440000
9939تامين اجتماعي70آمپول - آيوپاميدول - 300mg/ml 50ML1391/12/16320000
9939تامين اجتماعي70آمپول - آيوپاميدول - 300mg/ml 50ML1390/10/13260000