پنجشنبه 12 اسفند 1395    |    Wednesday, March 1, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
4757تامين اجتماعي70آمپول - يوديکسانول - 270mg/ml 50ML1395/04/29480000
4757تامين اجتماعي70آمپول - يوديکسانول - 270mg/ml 50ML1392/11/09300000
4757تامين اجتماعي70آمپول - يوديکسانول - 270mg/ml 50ML1392/09/11200000
4757تامين اجتماعي70آمپول - يوديکسانول - 270mg/ml 50ML1392/06/24450000
4757تامين اجتماعي70آمپول - يوديکسانول - 270mg/ml 50ML1391/12/09200000
4757تامين اجتماعي70آمپول - يوديکسانول - 270mg/ml 50ML1391/04/28184000
4757تامين اجتماعي70آمپول - يوديکسانول - 270mg/ml 50ML1388/12/01178000