جمعه 19 آذر 1395    |    Thursday, December 8, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2141تامين اجتماعي0آمپول - يوديکسانول - 270mg/ml 20ML1395/05/11200000
2141تامين اجتماعي70آمپول - يوديکسانول - 270mg/ml 20ML1392/11/09130000
2141تامين اجتماعي70آمپول - يوديکسانول - 270mg/ml 20ML1392/09/1184000
2141تامين اجتماعي70آمپول - يوديکسانول - 270mg/ml 20ML1392/06/24186000
2141تامين اجتماعي70آمپول - يوديکسانول - 270mg/ml 20ML1391/09/2180000
2141تامين اجتماعي70آمپول - يوديکسانول - 270mg/ml 20ML1391/02/0477500
2141تامين اجتماعي70آمپول - يوديکسانول - 270mg/ml 20ML1388/12/0175600