شنبه 7 اسفند 1395    |    Saturday, February 25, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
685تامين اجتماعي64آمپول - اينترفرون بتا 1 ب - 8millionU/ml1394/08/301344000
685تامين اجتماعي64آمپول - اينترفرون بتا 1 ب - 8millionU/ml1394/08/131200000
685تامين اجتماعي64آمپول - اينترفرون بتا 1 ب - 8millionU/ml1394/07/211344000
685تامين اجتماعي75آمپول - اينترفرون بتا 1 ب - 8millionU/ml1393/03/201344000
685تامين اجتماعي75آمپول - اينترفرون بتا 1 ب - 8millionU/ml1393/02/131344000
685تامين اجتماعي75آمپول - اينترفرون بتا 1 ب - 8millionU/ml1392/07/061400000
685تامين اجتماعي75آمپول - اينترفرون بتا 1 ب - 8millionU/ml1391/12/28630000
685تامين اجتماعي75آمپول - اينترفرون بتا 1 ب - 8millionU/ml1391/12/02685000
685تامين اجتماعي75آمپول - اينترفرون بتا 1 ب - 8millionU/ml1391/07/22630000