يکشنبه 21 آذر 1395    |    Saturday, December 10, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2666تامين اجتماعي0آمپول - اينترفرون بتا 1 آ - 44mcg/0.5ml1395/04/091500000
2666تامين اجتماعي65آمپول - اينترفرون بتا 1 آ - 44mcg/0.5ml1394/08/301680000
2666تامين اجتماعي65آمپول - اينترفرون بتا 1 آ - 44mcg/0.5ml1394/08/131500000
2666تامين اجتماعي65آمپول - اينترفرون بتا 1 آ - 44mcg/0.5ml1394/07/211680000
2666تامين اجتماعي65آمپول - اينترفرون بتا 1 آ - 44mcg/0.5ml1393/03/201680000
2666تامين اجتماعي95آمپول - اينترفرون بتا 1 آ - 44mcg/0.5ml1393/09/12750000
2666تامين اجتماعي95آمپول - اينترفرون بتا 1 آ - 44mcg/0.5ml1393/09/12750000
2666تامين اجتماعي95آمپول - اينترفرون بتا 1 آ - 44mcg/0.5ml1393/03/20650000
2666تامين اجتماعي74آمپول - اينترفرون بتا 1 آ - 44mcg/0.5ml1393/03/201680000
2666تامين اجتماعي95آمپول - اينترفرون بتا 1 آ - 44mcg/0.5ml1392/07/01650000
2666تامين اجتماعي95آمپول - اينترفرون بتا 1 آ - 44mcg/0.5ml1392/05/01585000
2666تامين اجتماعي95آمپول - اينترفرون بتا 1 آ - 44mcg/0.5ml1391/10/09460000
2666تامين اجتماعي95آمپول - اينترفرون بتا 1 آ - 44mcg/0.5ml1391/08/08500000
2666تامين اجتماعي95آمپول - اينترفرون بتا 1 آ - 44mcg/0.5ml1390/10/20460000