دوشنبه 15 آذر 1395    |    Sunday, December 4, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2667تامين اجتماعي53آمپول - اينترفرون بتا 1 آ - 30mcg1394/08/305040000
2667تامين اجتماعي95آمپول - اينترفرون بتا 1 آ - 30mcg1394/08/131375000
2667تامين اجتماعي53آمپول - اينترفرون بتا 1 آ - 30mcg1394/08/134500000
2667تامين اجتماعي53آمپول - اينترفرون بتا 1 آ - 30mcg1394/07/215040000
2667تامين اجتماعي95آمپول - اينترفرون بتا 1 آ - 30mcg1393/03/201190000
2667تامين اجتماعي68آمپول - اينترفرون بتا 1 آ - 30mcg1393/03/205040000
2667تامين اجتماعي95آمپول - اينترفرون بتا 1 آ - 30mcg1392/07/301190000
2667تامين اجتماعي95آمپول - اينترفرون بتا 1 آ - 30mcg1392/05/071190000
2667تامين اجتماعي95آمپول - اينترفرون بتا 1 آ - 30mcg1390/06/20400000