سه شنبه 3 اسفند 1395    |    Tuesday, February 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
682تامين اجتماعي70آمپول - اينترفرون آلفا 2 ب - 5millionU/ml 1ML1394/01/08110000
682تامين اجتماعي70آمپول - اينترفرون آلفا 2 ب - 5millionU/ml 1ML1393/08/1998000
682تامين اجتماعي70آمپول - اينترفرون آلفا 2 ب - 5millionU/ml 1ML1392/05/1390000
682تامين اجتماعي70آمپول - اينترفرون آلفا 2 ب - 5millionU/ml 1ML1386/08/0570000