سه شنبه 10 اسفند 1395    |    Tuesday, February 28, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
20306تامين اجتماعي90آمپول - انسولين آسپارت - 100IU/ml 3ML1394/03/11295000
20306تامين اجتماعي87آمپول - انسولين آسپارت - 100IU/ml 3ML1393/08/010
20306تامين اجتماعي87آمپول - انسولين آسپارت - 100IU/ml 3ML1393/04/01340000
20306تامين اجتماعي90آمپول - انسولين آسپارت - 100IU/ml 3ML1393/04/21310000
20306تامين اجتماعي90آمپول - انسولين آسپارت - 100IU/ml 3ML1393/04/01310000
20306تامين اجتماعي90آمپول - انسولين آسپارت - 100IU/ml 3ML1392/05/27340000