پنجشنبه 23 آبان 1398    |    Thursday, November 14, 2019
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
5830تامين اجتماعي90آمپول - Remicade - 100mg1396/09/117656000
5830تامين اجتماعي90آمپول - Remicade - 100mg1395/04/098500000
5830تامين اجتماعي90آمپول - Remicade - 100mg1393/08/010
5830خدمات درماني90آمپول - Remicade - 100mg1393/08/070
5830نيروهاي مسلح90آمپول - Remicade - 100mg1393/04/1812700000
5830خدمات درماني90آمپول - Remicade - 100mg1393/03/1112700000
5830تامين اجتماعي90آمپول - Remicade - 100mg1393/03/2012700000