جمعه 1 آذر 1398    |    Friday, November 22, 2019
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
5831تامين اجتماعي90آمپول - اينفليکسيماب - 100mg1396/09/117656000
5831تامين اجتماعي90آمپول - اينفليکسيماب - 100mg1396/09/117656000
5831تامين اجتماعي90آمپول - اينفليکسيماب - 100mg1395/04/098500000
5831تامين اجتماعي90آمپول - اينفليکسيماب - 100mg1393/08/010
5831تامين اجتماعي90آمپول - اينفليکسيماب - 100mg1393/03/2012700000
5831تامين اجتماعي90آمپول - اينفليکسيماب - 100mg1393/03/0512700000
5831تامين اجتماعي90آمپول - اينفليکسيماب - 100mg1392/07/0315000000
5831تامين اجتماعي90آمپول - اينفليکسيماب - 100mg1392/07/0115300000
5831تامين اجتماعي90آمپول - اينفليکسيماب - 100mg1392/05/0115000000
5831تامين اجتماعي90آمپول - اينفليکسيماب - 100mg1392/02/1815000000
5831تامين اجتماعي90آمپول - اينفليکسيماب - 100mg1391/10/096900000