پنجشنبه 5 اسفند 1395    |    Thursday, February 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
13536تامين اجتماعي100آمپول - ايمي گلوسراز - 400U1395/04/0919000000
13536تامين اجتماعي100آمپول - ايمي گلوسراز - 400U1394/05/2435700000
13536تامين اجتماعي100آمپول - ايمي گلوسراز - 400U1394/04/0344500000
13536تامين اجتماعي100آمپول - ايمي گلوسراز - 400U1393/08/1044500000
13536تامين اجتماعي100آمپول - ايمي گلوسراز - 400U1393/07/1644500000
13536تامين اجتماعي100آمپول - ايمي گلوسراز - 400U1393/05/2744500000
13536تامين اجتماعي100آمپول - ايمي گلوسراز - 400U1393/04/0147500000
13536تامين اجتماعي98آمپول - ايمي گلوسراز - 400U1393/05/2644500000
13536تامين اجتماعي100آمپول - ايمي گلوسراز - 400U1393/03/0547500000
13536تامين اجتماعي100آمپول - ايمي گلوسراز - 400U1389/04/011900000