شنبه 20 آذر 1395    |    Saturday, December 10, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
23698تامين اجتماعي100آمپول - ايمي گلوسراز - 200U1394/12/199500000
23698تامين اجتماعي100آمپول - ايمي گلوسراز - 200U1393/05/050
23698تامين اجتماعي100آمپول - ايمي گلوسراز - 200U1387/02/22950000