يکشنبه 3 شهريور 1398    |    Sunday, August 25, 2019
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
662تامين اجتماعي90آمپول - ايفوسفامايد - 1gr1394/10/271000000
662تامين اجتماعي90آمپول - ايفوسفامايد - 1gr1393/08/010
662تامين اجتماعي90آمپول - ايفوسفامايد - 1gr1393/09/121000000
662تامين اجتماعي90آمپول - ايفوسفامايد - 1gr1393/03/20957000
662تامين اجتماعي90آمپول - ايفوسفامايد - 1gr1393/03/20971000
662تامين اجتماعي90آمپول - ايفوسفامايد - 1gr1393/03/05957000
662تامين اجتماعي90آمپول - ايفوسفامايد - 1gr1392/07/03442500
662تامين اجتماعي90آمپول - ايفوسفامايد - 1gr1392/07/01971000
662تامين اجتماعي90آمپول - ايفوسفامايد - 1gr1392/05/30442500
662تامين اجتماعي90آمپول - ايفوسفامايد - 1gr1390/10/18397000