دوشنبه 30 دي 1398    |    Sunday, January 19, 2020
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
6893تامين اجتماعي70آمپول - هتا استارچ - 500ml (6%)1394/10/12340000
6893تامين اجتماعي70آمپول - هتا استارچ - 500ml (6%)1394/07/11520000
6893تامين اجتماعي70آمپول - هتا استارچ - 500ml (6%)1393/06/18520000
6893تامين اجتماعي70آمپول - هتا استارچ - 500ml (6%)1392/07/07480000
6893تامين اجتماعي70آمپول - هتا استارچ - 500ml (6%)1392/06/09240000
6893تامين اجتماعي70آمپول - هتا استارچ - 500ml (6%)1390/10/28194000