شنبه 7 اسفند 1395    |    Saturday, February 25, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
18065تامين اجتماعي95آمپول - ايمونه گلوبولين هپاتيت ب - 2500iu/50ml1394/07/2517000000
18065تامين اجتماعي95آمپول - ايمونه گلوبولين هپاتيت ب - 2500iu/50ml1393/03/2020000000
18065تامين اجتماعي95آمپول - ايمونه گلوبولين هپاتيت ب - 2500iu/50ml1392/09/192500000
18065تامين اجتماعي95آمپول - ايمونه گلوبولين هپاتيت ب - 2500iu/50ml1391/12/221000000