شنبه 1 آبان 1395    |    Saturday, October 22, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1530تامين اجتماعي70آمپول - ايمونه گلوبولين هپاتيت ب - 200IU/ml1394/02/161600000
1530تامين اجتماعي70آمپول - ايمونه گلوبولين هپاتيت ب - 200IU/ml1385/07/05170000