چهارشنبه 4 اسفند 1395    |    Wednesday, February 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
628تامين اجتماعي70آمپول - ايمونه گلوبولين هپاتيت ب - 250IU/ml 50ML1391/02/24350000
628تامين اجتماعي70آمپول - ايمونه گلوبولين هپاتيت ب - 250IU/ml 50ML1387/11/09250000