پنجشنبه 5 اسفند 1395    |    Thursday, February 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1531تامين اجتماعي95آمپول - ايمونه گلوبولين هپاتيت ب - 200IU/ml 50ML1394/07/256800000
1531تامين اجتماعي95آمپول - ايمونه گلوبولين هپاتيت ب - 200IU/ml 50ML1393/03/058000000
1531تامين اجتماعي95آمپول - ايمونه گلوبولين هپاتيت ب - 200IU/ml 50ML1385/02/20750000