شنبه 13 آذر 1395    |    Saturday, December 3, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
625تامين اجتماعي70آمپول - هپارين سديم - 10000IU/ml1393/12/2654000
625تامين اجتماعي70آمپول - هپارين سديم - 10000IU/ml1392/05/1349000
625تامين اجتماعي70آمپول - هپارين سديم - 10000IU/ml1391/10/0235000
625تامين اجتماعي70آمپول - هپارين سديم - 10000IU/ml1388/12/1728000