پنجشنبه 5 اسفند 1395    |    Thursday, February 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
624تامين اجتماعي70آمپول - هپارين سديم - 5000IU/ml1393/12/2632000
624تامين اجتماعي70آمپول - هپارين سديم - 5000IU/ml1392/05/1328000
624تامين اجتماعي70آمپول - هپارين سديم - 5000IU/ml1391/10/0220000
624تامين اجتماعي70آمپول - هپارين سديم - 5000IU/ml1388/12/1716000