چهارشنبه 29 دي 1395    |    Wednesday, January 18, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
616تامين اجتماعي70آمپول - هالوپريدول - 50mg/ml1393/10/2238000
616تامين اجتماعي70آمپول - هالوپريدول - 50mg/ml1393/08/14230000
616تامين اجتماعي70آمپول - هالوپريدول - 50mg/ml1392/07/1487000
616تامين اجتماعي70آمپول - هالوپريدول - 50mg/ml1391/12/1642500
616تامين اجتماعي70آمپول - هالوپريدول - 50mg/ml1391/07/1940000
616تامين اجتماعي70آمپول - هالوپريدول - 50mg/ml1390/11/0537000