شنبه 13 آذر 1395    |    Saturday, December 3, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
620تامين اجتماعي70آمپول - هالوپريدول - 5mg/ml1392/05/137200
620تامين اجتماعي70آمپول - هالوپريدول - 5mg/ml1391/10/024500
620تامين اجتماعي70آمپول - هالوپريدول - 5mg/ml1391/08/163700
620تامين اجتماعي70آمپول - هالوپريدول - 5mg/ml1390/05/182600