چهارشنبه 17 آذر 1395    |    Wednesday, December 7, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
655تامين اجتماعي0آمپول - هيوسين - 20mg/ml1395/05/1920000
655تامين اجتماعي70آمپول - هيوسين - 20mg/ml1393/08/1111000
655تامين اجتماعي70آمپول - هيوسين - 20mg/ml1392/09/039000
655تامين اجتماعي70آمپول - هيوسين - 20mg/ml1392/05/137300
655تامين اجتماعي70آمپول - هيوسين - 20mg/ml1391/06/284600
655تامين اجتماعي70آمپول - هيوسين - 20mg/ml1390/05/183700